Expert in English research and teaching

"เราจะเป็นผู้นำด้านการจัดอบรมในยุคดิจิตอล ด้วยการ
ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างรากฐานความรู้ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล"

Sales Training for Exponential Wealth Growth

(S.T.E.W.G.)
ทักษะการขายเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับองค์กร ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบ
ความรู้สึกถูกยัดเยียดการขายและมักปฏิเสธ
เมื่อเริ่มถูกขาย

7 PRINCIPLES BY Dr. New

7 เคล็ดลับ พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการสอน การออกเสียงภาษาอังกฤษ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)

Beyond Excellent Service Training

(B.E.S.T.)
หลักสูตรการให้บริการเหนือความคาดหมาย
การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า กลับมาใช้บริการซ้ำ
จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละองค์กรควรคำนึงถึง

Powerful Presentation for Influential Leaders

(P.P.I.L.)
ในยุคปัจจุบัน ทักษะการนำเสนอของผู้นำองค์กร
มีผลอย่างมากในการได้การยอมรับในตลาดสากล

ABOUT US

Engvolution ก่อตั้งขึ้น โดย ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยวิสัยทัศน์​

“เราจะเป็นผู้นําด้านภาษาอังกฤษในยุคดิจิตอล ด้วยการ1) ปรับทัศนคติเชิงบวก2) สร้างรากฐานความรู้ และ3) เสริมทักษะ ให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล”

Engvolution เป็นผู้สร้างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้

● การเรียนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)
● หลักการของสมอง (Brain-Based Learning)
Online platform  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G (5G Innovation)
● การสอนแบบ Accelerated & ActiveLearning
● การวิจัยการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยหลักการของสมอง​

Engvolution มีความชํานาญเฉพาะด้าน ท้ังออฟไลน์และระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้สามารถสื่อสารได้ ในระดับสากลได้อย่างแท้จริง​

Goals andIndicators

เป้าหมายและตัวชี้วัด​

Goals andIndicators

เป้าหมายและตัวชี้วัด​

วิสัยทัศน์คือ “เราจะเป็นผู้นําด้านภาษาอังกฤษในยุคดิจิตอล ด้วยการ

1) ปรับทัศนคติเชิงบวก
2) สร้างรากฐานความรู้ และ
3) เสริมทักษะ ให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล”​
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน “มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีพื้นฐาน และทักษะที่แข็งแรง เพื่อความสามารถในการ แข่งขันในเวทีโลก” โดยการประเมินผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย1) การทดสอบก่อนและหลังเรียน 2) การวัดผลระหว่างการเรียน 3) การส่งโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

Our
Missions

พันธกิจ

Our Missions

พันธกิจ

1. สร้างความตระหนักรู้ ให้คนไทยเห็นความสำคัญด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล
2. พัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Engvolution (Active Learning & Brain-Based Techniques) โดยเน้นผลลัพท์เป็นสําคัญ
3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษของคนไทย โดย เน้นความสามารถในการสนทนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางของ Engvolution ที่ผสมผสาน Offline Learning & Online Practicing ในการปรับพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้านการแข่งขันใน ตลาดโลก

OfflineLearning

Workshop ที่เข้มข้น ตลอดโปรแกรมเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง Online และ Offline หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์  เน้นที่ผลลัพท์ ใช้ได้จริง

Active Learning​

Engvolution Training เป็น online learning platform ที่มีหลักสูตรมากกว่า 20 หลักสูตรให้ท่านเลือก มีเนื้อหาหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง สำหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับผู้สอน

Sumanee Pinweha

Ph.D.​

การศึกษา
ㆍ2550 - 2554 ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ. ด.) ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ㆍ 2541 - 2543 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ. ม.) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ㆍ 2534 - 2539 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ (เอกอังกฤษ - อังกฤษขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ㆍ2536 - 2539 มัธยมปลายโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-ภาษาเยอรมัน)

เกี่ยวกับผู้สอน

Sumanee Pinweha

Ph.D.​

การศึกษา
ㆍ2550 - 2554 ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ. ด.) ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ㆍ 2541 - 2543 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ. ม.) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ㆍ 2534 - 2539 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ (เอกอังกฤษ - อังกฤษขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ㆍ2536 - 2539 มัธยมปลายโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-ภาษาเยอรมัน)

Dr. New มีประสบการณ์ด้านการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนด้วยหลักการของสมอง การออกแบบการสอนที่มีความหลากหลาย การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ การสอนแบบโปรเจค กลยุทธการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

Dr. New มีความฝันที่จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ได้มากที่สุดและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท
(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยที่ Monterey Institute of International Studies, CA, USA ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Dr. New Sumanee Pinweha has been an expert in language training for private and government organisations for more than 25 years. Her areas of expertise include brain-based learning, differentiated instruction, computer-mediated communication, project-
based learning, communication strategies, oral communication and Language of Business. Her ultimate goal is to help her learners achieve their higher language proficiency and become successful in all aspects of lives.her learners achieve their higher language proficiency and become successful in all aspects of lives.

©2021

Engvolutionthailand

422/122 ถ.ปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

©2021

Engvolutionthailand