บทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถเพิ่มบุคลากรเพื่อขยายการเติบโตในองค์กร​

ผู้นำสามารถทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรงและจะส่งผลให้พนังงานในองค์กรมีชีวิตที่ดี

 

4 บทบาทที่สำคัญของการเป็นผู้นำ

 

สร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ: ต้องเป็นผู้นำที่ดูมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องอุปนิสัยและความสามารถในการเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ

มีวิสัยทัศน์: สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าทีมของคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหน

ดำเนินการตามกลยุทธ์: ควบคุมงานตามแบบแผนที่ตั้งไว้อย่างมีระเบียบวินัย

มีศักยภาพในการควบคุม ดูแล และพัฒนา:  สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ แก้ปัญหา และพัฒนาการทำงาน รวมถึงสามารถดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาได้

 

คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ

 

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะต้องแสดงทักษะความเป็นผู้นำที่เฉพาะเจาะจง และมีคุณลักษณะที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความสามารถในการสื่อสาร: การสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งอีเมล์หรือข้อความเท่านั้น แต่คุณยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นกำลังสื่อสารกับคุณ

การเอาใจใส่และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์: ต้องมีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ฉลาดทางอารมณ์จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นกลางในการแก้ปัญหา ในทำนองเดียวกัน ผู้นำที่มีความเอาใจใส่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อการสื่อสารในทีม

การสร้างลูกทีม: การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วยบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาได้อย่างอิสระ โดยที่ผู้นำไม่ไปครอบงำหรือควบคุมความคิดเห็นของลูกทีมจนเกินไป

 

ปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี

 

มีตัวอย่างที่ถูกต้อง: ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและสร้างแบบแผนให้ลูกทีมดูและปฏิบัติตาม

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณอย่างต่อเนื่อง: ทำความเข้าใจกับคุณลักษณะและข้อจำกัดของคุณเองและแสวงหาการพัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะของคุณ

มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: คุณต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมากกว่าลูกทีมของคุณ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม: สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีแผนการรับมือปัญหาภายภาคหลัง

มีความรับผิดชอบ: เมื่อเกิดความผิดพลาดในหน้าที่การงาน ผู้นำที่ดีต้องออกมารับผิดชอบและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด

 

การสร้างทีม

 

เพื่อคุณภาพสูงสุดของงาน ผู้นำจะต้องเข้าใจแนวคิดต่างๆ เช่น แผนงานที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ในอนาคต กลยุทธ์และปัจจัยต่าง ที่เอื้อต่อความสำเร็จ

หน้าที่: เหตุผลที่ว่าทำไมองค์กรที่มีอยู่ควรมีความชัดเจนในแผนงานเนื่องจากมันเป็นสิ่งสำคัญในการชี้แนะและการตัดสินใจของผู้นำ

วิสัยทัศน์:  การสร้างแนวความคิดในอนาคตซึ่งผู้นำองค์กรจะต้องกำหนดอย่างเป็นระบบระเบียบในการวิเคราะห์แนวโน้มของประชากร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม

กลยุทธ์และยุทธวิธี: องค์กรควรปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและควรใช้กลยุทธ์ที่เป็นขั้นตอนเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัฒนธรรมองค์กร: ผู้นำจะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

 

วิธีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

 

ทักษะความเป็นผู้นำสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ทางสื่อออนไลน์ จะเป็นการเข้าคอร์สเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้นำ หรือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำก็เหมือนกับการฝึกวินัย เพราะแทนที่จะเข้าไปทำงานวันต่อวัน ซึ่งจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะส่อหาโอกาสใหม่ๆ แต่เป้าหมายของผู้นำ คือ การทำให้แน่ใจว่ามีการตัดสินใจนั้นที่ดีที่สุดในทุกระดับขององค์กร