COURSES

ด้วยหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ อิงโวลูชั่น ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

(เฉพาะหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ซึ่งสามารถปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน)

 

ความโดดเด่นของคอร์สอิงโวลูชั่นคือ นวัตกรรมการจัดอบรมที่ใช้หลักการการเรียนแบบมีส่วนร่วมและหลักการของสมอง

Revolutionized English Active Learning (R.E.A.L.)​

หลักการและเหตุผล​

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน องค์กรที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เสียโอกาสอย่างมากในการเข้าถึงความรู้ ใหม่ๆ และเสียความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Active Learning ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรม 5G และหลักการของสมอง”  (Revolutionized English Active +Learning: R.E.A.L) เป็นหลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ปฏิวัติการเรียนรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยการผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งออฟไลน์และ ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ตามหลักการของสมอง ในการเข้าร่วมสัมมนาสดทั้ง 4 ครั้ง (Transformation 101-104) ที่จะติดอาวุธทางภาษา ไม่ว่าจะเป็น หลักการออกเสียง การสร้างคลังคําศัพท์ หลักไวยากรณ์ในการสร้างประโยค รูปแบบประโยคเพื่อการสื่อสาร และกลวิธีการเอาตัวรอด ในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ แบบตัวต่อตัว ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

Dr. Sumanee Pinweha​

Master Trainer: 

รูปแบบการเรียนสําหรับ 1 รอบ​/ Modes of instruction for 1 round

เข้าสัมมนาแบบสด 7 วัน / Offline 7-Day Workshop​

1.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. ออกเสียงพยัญชนะ สระ เสียงหนัก-เบาในคํา เสียงหนัก-เบาในประโยค สําเนียงสูง-ต่ํา การหยุดและการเชื่อม เสียงในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. สร้างคลังคําศัพท์และใช้หลักไวยากรณ์ในการสร้างประโยคสําหรับชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
3. กลวิธีการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดเมื่อมีความท้าทายด้านการสื่อสาร 
4. นําเสนอข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

7 เคล็ดลับอังกฤษได้…ง่ายจัง​

Train the Trainers: Revolutionized English Active Learning (T.T.T. for R.E.A.L.)​

7 Principles for Effective English Communication​

Beyond Excellent Service Training (B.E.S.T.)​

หลักการและเหตุผล​

 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของลูกค้าต่างไปจากอดีต เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึง แหล่งสินค้าต่างๆได้หลากหลายช่องทาง การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า กลับมาใช้บริการซ้ํา จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละองค์กรควรคํานึงถึง เพราะนั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น การบริการที่ตรงใจลูกค้าและนําเสนอบริการเหนือความคาดหมาย ย่อมเป็นที่ดึงดูด ให้ ลูกค้าหันมาสนใจเรามากขึ้น องค์กรแต่ละแห่งที่มีขั้นตอนบริการเดิม ๆ อยู่ จึงต้องหันมาปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการให้เด่นชัดและตรง จุดมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร และ สร้างความสามารถในการแข็งขันมากขึ้น​

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ 
2. ทัศนคติในการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
3. วิเคราะห์ความหมายของคําว่า ”ลูกค้า” 
4. ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
5. เทคนิคการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
6. การยกระดับการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย 

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ​ (Leadership Intensive Training)

Influential Leader Intensive Training (I.L.I.T.)​

หลักการและเหตุผล​

ผู้นําที่แท้จริงคือผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างดี และสามารถใช้ศักยภาพในแบบของตัวเอง ทําให้ผู้อื่นยอมรับและทําตามโดยสมัครใจ องค์กรที่จะประสบความสําเร็จ ต้องมีผู้นําที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใช้ทักษะการนําด้วยใจ และสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มิใช่ทําเพียงการออกคําสั่งให้คนทําตาม หลักสูตรพัฒนาผู้นํานี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวตน และศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นําที่มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างอิทธิพลทาง ความคิดให้ผู้ตามด้วยการสร้างความรักและศรัทธา​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
2. ตระหนักรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 
3. การรู้จักศักยภาพของตนเองและเป็นผู้นําผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
4. การแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง​

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Active Learning ในศตวรรษ ที่ 21

ด้วยนวัตกรรม 5G และหลักการของสมอง​

 

เรียนออนไลน์แบบสด 4 เดือน / 4-Month Online Practice​

2.

Dr. Sumanee Pinweha​

Master Trainer: 

รูปแบบการเรียนสําหรับ 1 รอบ/ Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 2 วัน / Offline Learning & 2-Day Workshop​

การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  ด้วยหลักการของสมองและ Active Learning​

หลักการและเหตุผล​

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารในโลกปัจจุบันและมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากเพราะมีผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อโอกาสในการ เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ หลักสูตรการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการของสมอง (Train the Trainers: Revolutionized English Active Learning (T.T.T. for R.E.A.L.) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ กิจกรรมโดยใช้หลักการของสมองและทักษะของศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนสูงสุด 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. หลักการของสมองเพื่อพัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. 7 หลักการการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่ 2 (Second Language Acquisition) ที่สอดคล้องกับหลักการของสมอง 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อ สารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการของสมอง​

Master Trainer: 

รูปแบบการเรียนสําหรับ 1 รอบ/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรการให้บริการเหนือความคาดหมาย​

Dr. Sumanee Pinweha​

รูปแบบการเรียนสําหรับ 1 รอบ​/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรพัฒนาผู้นํา​

Sales Training for Exponential Wealth Growth (S.T.E.W.G.)​

หลักการและเหตุผล​

ทักษะการขายเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กร ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบความรู้สึกถูกยัดเยียด การขาย

และมัก ปฏิเสธเมื่อเริ่มถูกขาย ผู้ที่รู้จิตวิทยาของการเข้าใจลูกค้า

รู้กระบวนการขายก่อนขาย  และรู้เทคนิคที่ทําให้ผู้ซื้อไม่รู้สึกว่า

กําลังถูกขาย จะ ได้เปรียบในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง

และองค์กร หลักสูตรเทคนิคการขายทวีคูณความมั่งคั่ง จะทําให้คุณเรียนรู้ว่า อะไรคือปัจจัยที่ ลูกค้าแต่ละประเภทมองหา เทคนิคการขายก่อนขาย และหลักการที่จะทวีคูณความมั่งคั่งด้วยเคล็ดลับการขายขั้นสูงผ่านกิจกรรมสนุกสนานและ ท้าทาย​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ ​

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. องค์ประกอบและกระบวนการขาย 
2. จิตวิทยาของการเข้าใจลูกค้า 4 ประเภท 
3. เทคนิคการ “ขายก่อนขาย” 
4. 3 วิธี ทําให้ลูกค้าหลงรัก 
5. การรับมือกับคําโต้แย้ง 
6. เคล็ดลับการขายขั้นสูงเพื่อทวีคูณความมั่งคั่ง​

รูปแบบการเรียนสําหรับ 1 รอบ​/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรเทคนิคการขายทวีคูณความมั่งคั่ง​

Personality Development Program (P.D.P.)​​

หลักการและเหตุผล​

ทุกองค์กรย่อมต้องการพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี โดดเด่นและเป็นสากล  เพราะพนักงานขององค์กรต้องเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม นําเสนองาน หรือเข้าหาลูกค้าเพื่อให้บริการ  องค์กรจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและจําเป็นแก่พนักงาน ซึ่งเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. มารยาทในการทักทาย 
2. ท่วงท่าอิริยาบท นั่ง ยืน เดิน 
3. มารยาทในห้องประชุม ในที่ทํางาน เมื่อไปพบลูกค้า 
และการแลกนามบัตร 
4. มารยาทในการรับประทานอาหารและการเข้าสังคม 
5. การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ​​

Avengers Boot Camp (Team Building)​​

หลักการและเหตุผล​

ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน (ทีมเวิร์ค) เป็นหนึ่งในความลับที่สําคัญยิ่งของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ การมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมใน องค์กรย่อมส่งผลกระทบด้านบวกโดยตรงกับผลผลิตและความสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์ที่ได้ตั้งไว้       Avengers Boot Camp (Team Building) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ที่พร้อมพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ องค์กร, สร้างผลกําไรที่มากขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้น  ด้วยระยะเวลา 2 วันกับ 1 คืน ของการอบรมที่เข้มข้นทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกในระดับลึกถึงจิตวัญญาณของทีม​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสร้างทีม 
2. เข้าใจผู้อื่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการก้าวข้ามความท้าทาย 
4. ทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับทีม 
5. จิตวิญญาณของทีมในการบรรลุเป้าหมาย​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/

Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน 1 คืน

หลักสูตรสร้างทีม Avengers Boot Camp (Team Building)​​

Train the Trainers: Revolutionized English Active Learning

(T.T.T. for R.E.A.L.)​

สัมมนาแบบสด 2 วัน /

Offline Learning & 2-Day Workshop​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

Powerful Presentation for Influential Leaders (P.P.I.L.)​

หลักการและเหตุผล​

ในยุคปัจจุบัน ทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กรมีผลอย่างมากในการได้การยอมรับในตลาดสากล จะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น บริษัท Apple, Microsoft, หรือ Tesla ที่ใช้ผู้นําองค์กรในการสร้าง ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การมีทักษะในการพูดและสร้างอิทธิพลต่อความคิด ของคนหมู่มากเป็นลักษณะของผู้นําที่ทุกองค์กรปรารถนา เมื่อความสามารถ วิสัยทัศน์ ผนวกเข้ากับทักษะในการนําเสนอที่ยอดเยี่ยม จะทําให้ ผู้นําองค์กรนั้นๆมี ลักษณะโดดเด่นกว่าองค์กรอื่นๆ หลักสูตรพัฒนาทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กรที่ทรงอิทธิพล นี้จะช่วยให้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ในการนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ มีบุคลิกภาพ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟัง และเรียนรู้กฏ กติกา มารยาทในการนําเสนอและการเข้าร่วมประชุม​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. สามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง  
2. ความสามารถที่พึงประสงค์สําหรับผู้นําองค์กร  
3. การนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ 
4. บุคลิกของผู้นําที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟัง 
5. กฏกติกาและมารยาทในการนําเสนอและการเข้าร่วมประชุม​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรพัฒนาทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กร ที่ทรงอิทธิพล​

Charismatic & Influential Leader Intensive Training (C.I.L.I.T.)​

หลักการและเหตุผล​

ในยุคปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของผู้บริหารองค์กร มีผลอย่างมากในการได้การยอมรับในตลาดสากล จะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น บริษัท Apple, Microsoft, หรือ Tesla ที่ใช้ผู้นําองค์กรในการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การเป็นผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์ มีทักษะในการพูดและ สร้างอิทธิพลต่อความคิดของคนหมู่มาก เป็นลักษณะของผู้นําที่ทุกองค์กรปรารถนา เมื่อความสามารถ วิสัยทัศน์ ทักษะในการนําเสนอที่ยอด เยี่ยม และความมีเสน่ห์น่าดึงดูดผนวกกันทําให้องค์กรนั้นๆมีลักษณะโดดเด่นกว้าองค์กรทั่วไป หลักสูตรพัฒนาผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์และทรง อิทธิพล จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการสร้างบริบทให้กับองค์กรเพื่อความสําเร็จและความมั่งคั่ง มีทักษะในการนําเสนอต่อหน้า สาธารณะอย่างมืออาชีพ  และมีบุคลิกที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดแก่ผู้คนที่พบเห็น​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. สามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง  
2. โมเดลของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 
3. ความสามารถที่พึงประสงค์สําหรับผู้นํา 
4. ลักษณะของผู้นํา 
5. การนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ
6. การแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง 
7. การสร้างบริบทให้กับองค์กรเพื่อความสําเร็จและความมั่งคั่ง 
8. บุคลิกของผู้นําที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดและมีอิทธิพล 

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 3 วัน​

หลักสูตรพัฒนาผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์และทรงอิทธิพล​

Mindsets for Business Success​

หลักการและเหตุผล​

“How you do anything is how you do everything.” (Huber, 2018) วิธีการที่คุณทําอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือ วิธีการที่คุณจะทําแบบนั้นกับทุกๆพื้นที่ วิธีการที่คุณทําธุรกิจก็เช่นกัน เป็นภาพสะท้อนวิธีการที่คุณคิดและลงมือทําในทุกเรื่องในชีวิต จุดเริ่มต้น ของความสําเร็จทางธุรกิจจึงควรมาจากพฤติกรรมที่เหมาะสม ความคิดและทัศนคติที่สอดคล้อง และประสบการณ์ในชีวิตที่ส่งเสริมความสําเร็จ  หลักสูตร Mindsets for Business Success ใน 1 วันนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตนเองและค้นพบบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมเพื่อความสําเร็จ​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ปัจจัยสู่บุคลิกของคนสําเร็จ 
2. บุคลิกของคนต้นแบบ 
3. กระบวนการสร้างความเชื่อมั่น

4. วิธีเผชิญหน้ากับความท้าทายและลงมือทํา 
5. การสร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อความสําเร็จ​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 1 วัน​

Exclusive Goal Achieving Program (X.G.A.P.)​

หลักการและเหตุผล​

คํากล่าวที่ว่า “โรมไม่ได้ถูกสร้างในวันเดียว” เป็นความจริงของทุกความสําเร็จ ผู้ใดก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จทั้งเพื่อ ตนเองหรือเพื่อผู้อื่น ด้วยการตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือด้านธุรกิจ ต่างต้องผ่านกระบวนการ ความท้าทาย และการเรียนรู้เพื่อความสําเร็จนั้น ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีกระบวนการและทักษะดีแค่ไหน การเตรียมพร้อมภายในเพื่อเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นมี ความสําคัญยิ่งกว่า หลักสูตรพิชิตเป้าหมาย ไร้ขีดจํากัด (Exclusive Goal Achieving Program) เป็นหลักสูตร  93 วัน (12 สัปดาห์) ที่จะอยู่เคียงข้างคุณจนคุณประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย สัมมนาสด 2 วัน ที่เตรียมความพร้อมโลกภายใน ของคุณทั้งด้านจิตใจและความคิดของคุณเพื่อความสําเร็จ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่จะทําให้คุณค้นพบตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผน และลงมือทําเพื่อความสําเร็จ จากนั้นคุณจะได้รับการโค้ชส่วนตัวจาก Certified Master Coach ด้าน Neurolinguistic Programming จาก American Board of NLP Association เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ 6 สัปดาห์ และการสัมมนาสด 1 วัน เพื่อสรุป แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ทัศนคติที่มีต่อตัวเอง (Self-Concept) 
2. การจัดการพฤติกรรมที่ขัดขวาง (Harmful Acts) 
3. วิธีการตั้งเป้าหมายที่แท้จริง (Major Definite Purpose) 
4. 9 วิธีที่ทําให้เป้าหมายเป็นจริง (Achieving your MDP) 
5. การวางแผนแบบแชมเปี้ยนเพื่อความสําเร็จ

(Project Evaluation Review Technique) 
6. 21 วิธีในการเอาชนะเสียงเล็กๆในหัว

(21 Little Voices Mastery Techniques) 

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

1. สัมมนาแบบสด 2 วัน    
2. Online Private Coaching Sessions (12 สัปดาห์)  
3. Workshop สรุปผลและทบทวนแบบสด 1 วันทุกสิ้นเดือน รวม 3 วัน​

พิชิตเป้าหมาย ไร้ขีดจํากัด​

To be Number One in Hotel Business​

หลักการและเหตุผล​

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของลูกค้าต่างไปจากอดีต เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูล สินค้าต่างๆได้หลากหลายช่องทาง การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า กลับมาใช้บริการซ้ํา จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละองค์กรควร คํานึงถึง เพราะนั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น​

 

การบริการที่ตรงใจลูกค้าและนําเสนอบริการเหนือความคาดหมาย ย่อมเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจเรามากขึ้น องค์กรแต่ละแห่งที่ มีขั้นตอนบริการเดิมๆ อยู่ จึงต้องหันมาปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการให้เด่นชัดและตรงจุดมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรักองค์กร กรอบความคิดเชิงบวก ความเข้าใจในงานบริการและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร และสร้าง ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. การสร้างบริบทสู่ความสําเร็จ: วิสัยทัศน์ สํานึก คุณค่า และความสุข 
2. ทัศนคติในการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
3. การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ 
4. เทคนิคการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
5. การยกระดับการให้บริการที่เหนือความคาดหมายและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/

Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 2 วัน ( 1 วันต่อ 1 กลุ่ม)

หลักสูตร: เคล็ดลับความเป็นหนึ่ง การบริการโรงแรม​

DR.NEW ENGLISH
DR.NEW ENGLISH
 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DR.NEW ENGLISH